Rác thu gom đặc biệt

Rác thu gom đặc biệt là các loại rác cần tách ra khỏi rác sinh hoạt thông thường và được thu gom riêng tùy vào công nghệ xử lý, tái chế,... Tần suất thu gom, thời gian thu gom, phương tiện thu gom đặc biệt. Giá tiền rác này là "thương lượng, báo giá riêng" cho từng trường hợp.

Sidebar