Dịch vụ, Grac, Quản lý rác thải, Tái chế tái sử dụng, Thương hiệu bền vững, Tin tức

Chính sách GESI bình đẳng giới và hòa nhập xã hội

Chính sách GESI bình đẳng giới và hòa nhập xã hội của Công ty Cổ phần Công nghệ Grac

Grac (viết tắt từ “Gom rác”) là một ứng dụng trên hai nền tảng web và thiết bị di động giúp quản lý rác thải thông minh.
Grac còn có hệ thống dữ liệu tập trung, đa nền tảng và được đồng bộ liên tục, áp dụng các công cụ phân tích dữ liệu khổng lồ và phức tạp để báo cáo, tổng hợp và đề xuất các giải pháp quản lý phù hợp. Công ty cổ phần công nghệ Grac cung cấp các giải pháp số quản lý toàn diện: Giúp quản lý hộ gia đình, chủ nguồn thải, đơn vị thu gom, số lượng hợp đồng, địa chỉ phân loại rác tại nguồn, khiếu nại, lịch thu gom, giá tiền thu gom, tiền vận chuyển và tiền xử lý rác. Trong quá trình hoạt động kinh doanh thì công ty ban hành chính sách GESI như sau:

I. Mục tiêu:

Chính sách GESI bình đẳng giới và hòa nhập xã hội của Công ty Cổ phần Công nghệ Grac hướng đến xây dựng một môi trường làm việc an toàn, hòa nhập và tôn trọng tất cả nhân viên, không phân biệt giới tính, định hướng giới tính, bản dạng giới, biểu hiện giới hoặc bất kỳ đặc điểm nào khác được bảo vệ bởi luật pháp.

II. Phạm vi áp dụng:

Chính sách GESI áp dụng cho tất cả nhân viên, bao gồm cả ban lãnh đạo, quản lý và nhân viên cấp dưới, bất kể hình thức hợp đồng lao động nào.

III. Các cam kết:

1. Tuyển dụng và tuyển dụng:

 • Đảm bảo công bằng và minh bạch trong quá trình tuyển dụng, không phân biệt đối xử dựa trên giới tính hoặc bất kỳ đặc điểm nào khác được bảo vệ bởi luật pháp.
 • Khuyến khích ứng viên nữ và các ứng viên thuộc nhóm thiểu số nộp đơn.

2. Phát triển và thăng tiến:

 • Cung cấp cơ hội phát triển và thăng tiến bình đẳng cho tất cả nhân viên dựa trên năng lực và hiệu quả công việc.
 • Đánh giá công việc khách quan và công bằng, không thiên vị giới.

3. Lương thưởng và phúc lợi:

 • Đảm bảo mức lương thưởng bình đẳng cho công việc có giá trị tương đương, không phân biệt giới tính.
 • Cung cấp các chế độ phúc lợi bình đẳng cho tất cả nhân viên, bao gồm cả chế độ thai sản, chế độ chăm sóc trẻ em và các chế độ khác liên quan đến giới.

4. Môi trường làm việc:

 • Xây dựng môi trường làm việc an toàn, hòa nhập và tôn trọng tất cả nhân viên.
 • Phòng chống mọi hình thức quấy rối, phân biệt đối xử và bạo lực dựa trên giới.

5. Đào tạo và nâng cao nhận thức:

 • Cung cấp các chương trình đào tạo về GESI cho tất cả nhân viên, bao gồm cả ban lãnh đạo và quản lý.
 • Nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của bình đẳng giới và GESI trong môi trường làm việc.

IV. Giám sát và đánh giá:

Công ty sẽ thực hiện giám sát và đánh giá việc thực thi chính sách GESI một cách thường xuyên. Việc giám sát và đánh giá sẽ bao gồm việc thu thập dữ liệu về tình hình GESI trong công ty, tổ chức các cuộc khảo sát nhân viên và tiến hành các đánh giá chuyên môn.

V. Giải quyết khiếu nại:

Nhân viên có thể nộp khiếu nại về bất kỳ hành vi vi phạm nào đối với chính sách GESI thông qua các kênh chính thức của công ty. Mọi khiếu nại sẽ được xử lý một cách bí mật và công bằng.

VI. Kết luận:

Chính sách GESI là một cam kết quan trọng của Công ty Cổ phần Công nghệ Grac. Chúng tôi tin rằng việc thực thi chính sách này sẽ góp phần tạo ra một môi trường làm việc tốt hơn cho tất cả nhân viên, đồng thời thúc đẩy sự phát triển bền vững của công ty.

VII. Phụ lục:

 • Các tài liệu tham khảo về GESI và bình đẳng giới
 • Các kênh chính thức để nộp khiếu nại về vi phạm chính sách GESI

Related Posts