Dịch vụ, Giá tiền rác, Giá tiền rác cồng kềnh, Grac, Phân loại rác, Quản lý rác thải, Tái chế tái sử dụng, Thương hiệu bền vững, Tin tức

CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG – MÔI TRƯỜNG 

CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG – MÔI TRƯỜNG 

Chính sách phát triển bền vững của  Công ty cổ phần công nghệ Grac là  duy trì hệ thống quản lý chất lượng, môi trường được thiết kế để đáp ứng các yêu cầu của  ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015  nhằm theo đuổi các mục tiêu chính, mục đích và bối cảnh của tổ chức. Chính sách của Grac là:

  • Cố gắng đáp ứng yêu cầu của tất cả khách hàng, các cổ đông, các nhà đầu tư, các bên liên quan và các bên quan tâm bất cứ khi nào có thể, đáp ứng và vượt quá mong đợi của họ;
  • Tuân thủ tất cả các nghĩa vụ tuân thủ, quy tắc thực hành và tất cả các yêu cầu khác áp dụng cho các hoạt động của chúng tôi, bao gồm tính chất, quy mô và tác động môi trường của các hoạt động, sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi;
  • Giảm thiểu các mối nguy hiểm, ngăn ngừa thương tích, bệnh tật, bảo vệ môi trường, bao gồm ngăn ngừa ô nhiễm, sử dụng tài nguyên bền vững, giảm thiểu và thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo vệ đa dạng sinh học và hệ sinh thái và bất kỳ cam kết cụ thể nào khác có liên quan đến bối cảnh của tổ chức;
  • Cung cấp tất cả các nguồn lực về thiết bị, nhân viên được đào tạo và có năng lực cũng như bất kỳ yêu cầu nào khác để có thể đạt được các mục tiêu này;
  • Đảm bảo rằng tất cả nhân viên đều nhận thức được nghĩa vụ cá nhân của họ đối với chính sách chất lượng và môi trường này;
  • Duy trì một hệ thống quản lý sẽ đạt được các mục tiêu này và tìm kiếm sự cải tiến liên tục về hiệu lực và hiệu suất của hệ thống quản lý của chúng tôi dựa trên “rủi ro”.
  • Chính sách chất lượng và môi trường này cung cấp một khuôn khổ để thiết lập, giám sát, xem xét và đạt được các mục tiêu, chương trình và chỉ tiêu của chúng tôi
  • Dịch vụ khách hàng là một phần thiết yếu của quy trình chất lượng & môi trường và để đảm bảo thực hiện được điều này, tất cả nhân viên đều được đào tạo để đảm bảo nhận thức và hiểu biết về chất lượng và môi trường cũng như tác động của nó đối với dịch vụ khách hàng và các sản phẩm hoặc dịch vụ mà chúng tôi cung cấp.

Để đảm bảo công ty duy trì nhận thức về việc cải tiến liên tục, hệ thống chất lượng và môi trường thường xuyên được “Ban lãnh đạo cấp cao” xem xét để đảm bảo nó vẫn phù hợp và phù hợp với hoạt động kinh doanh của chúng tôi. Hệ thống Chất lượng và Môi trường phải được kiểm toán hàng năm cả nội bộ và bên ngoài.

Tổng giám đốc

(đã ký)

Nguyễn Trọng Minh

 

 

Related Posts