Clip hướng dẫn phân loại rác tại nguồn

Clip hướng dẫn phân loại rác tại nguồn theo Luật bảo vệ môi trường năm 2020.

Rác thải sinh hoạt phát sinh từ hộ gia đình phân làm các loại: rác tái chế, rác còn lại, rác thực phẩm, rác cồng kềnh và rác nguy hại.

Tùy vào  công nghệ xử lý chất thải thực phẩm làm phân compost, chôn lấp hoặc đốt, thì các địa phương đưa nhóm rác thải thực phẩm vào nhóm rác thải còn lại.

Sidebar