Quy định phân loại rác sinh hoạt

Điều 75 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 quy định chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ hộ gia đình, cá nhân được phân loại theo nguyên tắc như sau:
a) Chất thải rắn có khả năng tái sử dụng, tái chế;
b) Chất thải thực phẩm;
c) Chất thải rắn sinh hoạt khác. (UBND cấp tỉnh quyết định việc phân loại cụ thể loại này)

Việc phân loại, thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải cồng kềnh được thực hiện theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Cơ sở thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt có quyền từ chối thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt của hộ gia đình, cá nhân không phân loại, không sử dụng bao bì đúng quy định và thông báo cho cơ quan có thẩm quyền để kiểm tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Quy định này áp dụng toàn quốc phải được thực hiện chậm nhất là ngày 31 tháng 12 năm 2024.

Tóm tắt quy định bỏ rác đối với hộ gia đình:

  • Chất thải nguy hại, chất thải cồng kềnh (tần suất phát sinh ít) thì có quy định riêng về thu gom, vận chuyển của địa phương.
  • Chất thải sinh hoạt phát sinh hằng ngày thì phân loại rác làm 3 loại trở lên vào năm 2025. Giai đoạn trước năm 2025 thì UBND các cấp có thể chia làm 2 hoặc 3 loại để người dân quen thuộc với cách bỏ rác.

Setup mô hình phân loại rác tại nguồn thành công 

Sidebar