Rác sinh hoạt thông thường

Rác sinh hoạt thông thường là các loại rác phát sinh từ quá trình sinh hoạt , không có yếu tố độc hại và KHÔNG thuộc nhóm "rác thu gom đặc biệt" và "rác tái chế". Loại rác này có tần suất thu gom thông thường là 1 ngày/lần. Giá tiền rác do UBND Tỉnh, thành phố quy định.

Sidebar