Phân loại rác TP.HCM

Theo Quyết định 09/2021/QĐ-UBND của UBND TP.HCM, từ tháng 5/2021, người dân thành phố sẽ thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH) thành 2 loại.

Hướng dẫn phân loại rác tại nguồn theo công văn số  4507/STNMT-CTR của Sở Tài Nguyên và Môi trường Thành Phố Hồ Chí Minh ngày 11 tháng 6 năm 2021. Theo đó cá nhân, hộ gia đình, các chủ nguồn thải phải phân loại rác thành:

a) Chất thải rắn có khả năng tái sử dụng, tái chế;
b) Chất thải còn lại (bao gồm chất thải thực phẩm)

Việc phân loại, thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải cồng kềnh được thực hiện theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Cơ sở thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt có quyền từ chối thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt của hộ gia đình, cá nhân không phân loại, không sử dụng bao bì đúng quy định và thông báo cho cơ quan có thẩm quyền để kiểm tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tóm tắt quy định bỏ rác áp dụng tới ngày 31 tháng 12 năm 2024:

  • Chất thải nguy hại, chất thải cồng kềnh (tần suất phát sinh ít) thì có quy định riêng về thu gom, vận chuyển của địa phương.
  • Giai đoạn trước năm 2025 thì UBND các cấp có thể chia làm 2 loại để người dân quen thuộc với cách bỏ rác.

Xem thêm quy định phân loại rác tại nguồn theo Luật Bảo vệ môi trường 2020

Setup mô hình phân loại rác tại nguồn thành công 

Sidebar