Phân loại rác, Tái chế tái sử dụng, Tin tức

Phân loại rác được miễn phí tiền rác hàng tháng

Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ hộ gia đình, cá nhân được phân loại theo nguyên tắc quy định tại khoản 1 Điều 75 Luật BVMT 2020 như sau:

– Chất thải rắn có khả năng tái sử dụng, tái chế;

– Chất thải thực phẩm;

– Chất thải rắn sinh hoạt khác.

Giá tiền rác thải sinh hoạt hiện nay của hộ gia đình, chủ nguồn thải do UBND cấp tỉnh ban hành giá. Giá rác, tiền rác thải sinh hoạt theo Luật giá và Luật bảo vệ môi trường gồm 3 loại tiền như sau: tiền thu gom rác tại nguồn, tiền vận chuyển rác, tiền xử lý rác thải. Tùy vào từng địa phương mà nhà nước sẽ trợ giá 1 phần hoặc không trợ giá.

Chất thải rắn có khả năng tái sử dụng, tái chế thường được gọi là ve chai, đồng nát, phế liệu, rác tái chế.

Rác tái chế này khi chuyển giao cho đơn vị có pháp nhân thuộc mạng lưới GRAC thì sẽ được quy đổi ra điểm thưởng, khi nào tích đủ điểm thì người dân có thể đổi thành Voucher giảm giá rác.

  • Số điểm được tích thông qua số lượng kg ve chai, đồng nát, phế liệu, rác tái chế được giao dịch
  • Có các loại voucher 10K, 20K, 50K,…tùy thuộc vào số điểm thu thập.
  • Ngoài ra hộ gia đình, chủ nguồn thải có thể cho, tặng điểm hoặc voucher này cho người khác thông qua số điện thoại hoặc mã khách hàng.
  • Ngoài ra hộ gia đình, chủ nguồn thải thanh toán tiền rác hàng tháng qua ví Momo, ví Viettel Money, cửa hàng tiện lợi của Viettel thì cũng được cộng điểm tích lũy.

Với giá rác hiện nay và chiến lược phân loại rác tại nguồn thì người dân hoàn toàn có thể miễn phí tiền rác hàng tháng.

Đơn vị thu gom ve chai, đồng nát, phế liệu, rác tái chế có pháp nhân  thuộc mạng lưới GRAC là như thế nào ?

  • Đơn vị sử dụng phần mềm số hóa GRAC để quản lý rác thải trên địa bàn như các công ty công ích, công ty tư nhân, hợp tác xã vệ sinh môi trường.
  • Có pháp nhân như hợp tác xã, doanh nghiệp.
  • Hiện nay chưa áp dụng cho người thu gom ve chai, đồng nát

Mọi hoạt động thu gom rác thải sinh hoạt và ve chai, đồng nát, phế liệu, rác tái chế được số hóa trên phần mềm GRAC hiện nay.

Related Posts