Tin tức

Công thức tính giá rác thải

Công thức tính giá rác thải sinh hoạt, giá tiền rác thải sinh hoạt từ hộ gia đình:

Giá tiền rác = Tiền thu gom + tiền vận chuyển + tiền xử lý rác thải

  • Tiền thu gom rác là tiền chi trả cho dịch vụ thu gom rác tại hộ gia đình, chủ nguồn thải tới điểm hẹn, trạm trung chuyển.
  • Tiền vận chuyển rác là tiền chi trả cho dịch vụ thu gom rác thải từ điểm hẹn, trạm trung chuyển tới nhà máy, bãi chôn lấp rác thải
  • Tiền xử lý rác là tiền chi trả cho dịch vụ xử lý rác thải (hiện nay chủ yếu là chôn lấp hoặc đốt rác)

Các định nghĩa:

  • Chủ nguồn thải là các tổ chức, cá nhân sở hữu hoặc điều hành cơ sở phát sinh chất thải.
  • Điểm hẹn là điểm tập kết tạm thời các loại phương tiện sau khi thu gom chất thải rắn sinh hoạt tại hộ gia đình, chủ nguồn thải, từ công tác quét dọn vệ sinh đường phố để chuyển chất thải rắn sinh hoạt sang xe cơ giới chuyên dùng có tải trọng lớn. Các điểm hẹn bao gồm điểm tập kết trên đường hoặc các điểm tập kết tại các chủ nguồn thải lớn (chợ, chung cư, công viên).
  • Trạm trung chuyển là nơi tập kết và lưu trữ chất thải rắn sinh hoạt tạm thời để trung chuyển lên xe và vận chuyển đến khu xử lý chất thải rắn tập trung.

Related Posts