Phân loại rác, Quản lý rác thải, Tái chế tái sử dụng, Tin tức

20 câu hỏi trắc nghiệm về quản lý và phân loại rác thải

Các câu hỏi trắc nghiệm này dùng để đánh giá kỹ năng phân loại rác tại nguồn của người dân và các cá nhân có quan tâm. Việc chấp hành yêu cầu pháp luật và kiến thức phân loại rác thải rất quan trọng trong việc quản lý rác thải sinh hoạt hiện nay.

Thuật ngữ trong bài viết này: “chất thải rắn” được hiểu là “rác, rác thải”

20 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM VỀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI

"Việc chế biến lại một sản phẩm và sử dụng sản phẩm theo một chức năng mới, mục đích mới" được gọi là:
Tại sao chúng ta không thể làm phân trộn từ nhựa?
Phương pháp xử lý chất thải rắn nào có hiệu quả cao và chi phí thấp?
......................................là cơ sở xử lý chất thải, nơi chất thải được đổ xuống đất và phủ lớp đất lên mỗi ngày
Phương pháp xử lý chất thải rắn nào sau đây phù hợp với quy mô hộ gia đình?
____________ là một cơ sở xử lý chất thải, nơi chất thải được đổ xuống đất và được bao phủ mỗi ngày bằng một lớp bụi bẩn, nhựa hoặc cả hai.
Chất nào sau đây là chất thải khó phân hủy?
Loại chất thải nào phân hủy hoàn toàn khi chôn vào đất?
Câu nào sau đây không đúng?
Sắp xếp nguyên lý quản lý chất thải theo hướng lựa chọn từ thấp đến cao:
"Việc sử dụng một sản phẩm nhiều lần cho đến hết tuổi thọ sản phẩm hoặc sử dụng sản phẩm đó với một chức năng mới, mục đích mới" được gọi là:
Làm cách nào để tiết kiệm, giảm khối lượng chất thải rắn phát sinh?
Hoạt động nào sau đây không nằm trong hệ thống quản lý chất thải rắn:
Chất thải rắn bao gồm tất cả các loại sau đây, ngoại trừ:
Những gì có thể được sử dụng để thay thế cho túi nhựa?
Chất thải động thực vật có thể chuyển đổi thành.........................
Sắp xếp theo thứ tự: Hệ thống quản lý chất thải rắn bao gồm
Chất thải nào sau đây không làm ô nhiễm đất?
Nguyên tắc 3R trong quản lý chất thải được ưu tiên là:
"Việc giảm thiểu triệt để khối lượng và tính chất nguy hại của chất thải rắn" được gọi là:
Share the quiz to see results

Related Posts