Phân loại rác, Quản lý rác thải, Tái chế tái sử dụng, Tin tức

20 câu hỏi trắc nghiệm về quản lý và phân loại rác thải

Các câu hỏi trắc nghiệm này dùng để đánh giá kỹ năng phân loại rác tại nguồn của người dân và các cá nhân có quan tâm. Việc chấp hành yêu cầu pháp luật và kiến thức phân loại rác thải rất quan trọng trong việc quản lý rác thải sinh hoạt hiện nay.

Thuật ngữ trong bài viết này: “chất thải rắn” được hiểu là “rác, rác thải”

20 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM VỀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI

Những gì có thể được sử dụng để thay thế cho túi nhựa?
Chất thải nào sau đây không làm ô nhiễm đất?
Nguyên tắc 3R trong quản lý chất thải được ưu tiên là:
Loại chất thải nào phân hủy hoàn toàn khi chôn vào đất?
Hoạt động nào sau đây không nằm trong hệ thống quản lý chất thải rắn:
Làm cách nào để tiết kiệm, giảm khối lượng chất thải rắn phát sinh?
Sắp xếp nguyên lý quản lý chất thải theo hướng lựa chọn từ thấp đến cao:
Tại sao chúng ta không thể làm phân trộn từ nhựa?
Chất nào sau đây là chất thải khó phân hủy?
Chất thải động thực vật có thể chuyển đổi thành…………………….
Phương pháp xử lý chất thải rắn nào có hiệu quả cao và chi phí thấp?
“Việc sử dụng một sản phẩm nhiều lần cho đến hết tuổi thọ sản phẩm hoặc sử dụng sản phẩm đó với một chức năng mới, mục đích mới” được gọi là:
“Việc giảm thiểu triệt để khối lượng và tính chất nguy hại của chất thải rắn” được gọi là:
Chất thải rắn bao gồm tất cả các loại sau đây, ngoại trừ:
………………………………..là cơ sở xử lý chất thải, nơi chất thải được đổ xuống đất và phủ lớp đất lên mỗi ngày
Phương pháp xử lý chất thải rắn nào sau đây phù hợp với quy mô hộ gia đình?
Sắp xếp theo thứ tự: Hệ thống quản lý chất thải rắn bao gồm
Câu nào sau đây không đúng?
____________ là một cơ sở xử lý chất thải, nơi chất thải được đổ xuống đất và được bao phủ mỗi ngày bằng một lớp bụi bẩn, nhựa hoặc cả hai.
“Việc chế biến lại một sản phẩm và sử dụng sản phẩm theo một chức năng mới, mục đích mới” được gọi là:
Share the quiz to see results
Complete the form below to see results

Related Posts