Quản lý rác thải

Danh sách 82 điểm tập kết rác ở Quận 3

Danh sách 82 điểm tập kết rác ở Quận 3 thành phố Hồ Chí Minh

Điểm tập kết chất thải rắn sinh hoạt được bố trí bảo đảm kết nối hiệu quả giữa công tác thu gom, vận chuyển và xử lý; bán kính phục vụ thu gom tại hộ gia đình, tổ chức, cá nhân và khoảng cách an toàn môi trường thực hiện theo quy định tại QCVN 01:2021/BXD – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng được ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/ TT-BXD ngày 19-5-2021 quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng và các quy định pháp luật khác có liên quan.

Quận 3 có 82 điểm tập kết trong 12 phường.

Danh sách 82 điểm tập kết rác ở Quận 3, điểm tập kết chất thải rắn sinh hoạt thường được gọi là điểm hẹn thu gom rác, điểm tập kết rác. Điểm tập kết là khu vực tập trung chất thải rắn sinh hoạt trên một địa bàn để xử lý chất thải. Khi vị trí trạm xử lý hoặc bãi chôn lấp ở những vị trí không thể vận chuyển chỉ theo đường quốc lộ thì cần xây dựng trạm trung chuyển.

 

Phương tiện vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt phải bảo đảm không rơi vãi chất thải rắn sinh hoạt, rò rỉ nước rỉ rác, phát tán mùi trong quá trình vận chuyển; phải vệ sinh, phun xịt khử mùi trước khi ra khỏi khu vực trạm trung chuyển, cơ sở xử lý và sau khi hoàn thành thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt. Phương tiện thu gom chất thải rắn sinh hoạt từ hộ gia đình, cá nhân đến điểm tập kết hoặc trạm trung chuyển chất thải rắn sinh hoạt phải bảo đảm không rơi vãi chất thải, rò rỉ nước ra môi trường trong quá trình hoạt động.

Related Posts