Grac, Quản lý rác thải

quản lý rác thải đô thị tại nguồn như thế nào

Quản lý rác thải tại nguồn có thể được thực hiện thông qua các bước sau đây:

  1. Phân loại rác tại nguồn: Đây là bước đầu tiên và quan trọng nhất để giải quyết tình trạng rác thải. Theo Luật Bảo vệ Môi trường năm 2020, chất thải rắn sinh hoạt của hộ gia đình, cá nhân phải được phân loại như sau: Chất thải rắn có khả năng tái sử dụng, tái chế; Thức ăn thừa; Chất thải rắn sinh hoạt khác.
  2. Xây dựng hệ thống thu gom và vận chuyển rác thải: Cần xây dựng phương thức và phương tiện vận chuyển, lập các quy hoạch điểm tập kết chung chuyển rác thải, thiết lập hệ thống cơ giới hóa thu gom vận chuyển.
  3. Áp dụng các công cụ kinh tế: Như áp dụng phí môi trường đối với rác thải sinh hoạt theo tính chất và mức độ phân loại rác thải tại nguồn.
  4. Tái chế và tái sử dụng rác thải: Đây là giải pháp giúp giảm lượng rác thải cần xử lý và tận dụng được nguồn tài nguyên từ rác thải.
  5. Chuyển đổi số và số hóa mạng lưới thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải: Việc áp dụng công nghệ thông tin là tất yếu là nhất thiết để đồng bộ hóa hạ tầng, con người và hệ thống quản lý.

Tuy nhiên, việc triển khai các giải pháp này cần sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan quản lý môi trường, cộng đồng và các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực quản lý và xử lý rác thải.

Related Posts