Grac, Phân loại rác, Quản lý rác thải, Tái chế tái sử dụng, Thương hiệu bền vững, Tin tức

Grac và cảm hứng phát triển kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam

Grac và cảm hứng phát triển kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam

Grac and inspiration for developing circular economy in Vietnam

Grac, một công ty công nghệ có trụ sở tại Việt Nam, được truyền cảm hứng để phát triển các giải pháp cho nền kinh tế tuần hoàn bền vững do nhu cầu cấp thiết về quản lý chất thải hiệu quả ở các nước đang phát triển, đặc biệt là ở Việt Nam. Công ty nhận ra những hạn chế của hệ thống quản lý chất thải truyền thống, vốn thường dựa vào các phương pháp lỗi thời như sử dụng sách hoặc Excel để quản lý dữ liệu, dẫn đến mất dữ liệu và kém hiệu quả.

Sứ mệnh của Grac là thiết kế mô hình quản lý chất thải phù hợp nhất cho Việt Nam và các khu vực tương tự, hỗ trợ chuyển đổi kỹ thuật số các quy trình quản lý chất thải, bao gồm chất thải nhựa, chất thải có thể tái chế và các loại khác. Họ đặt mục tiêu đóng góp đáng kể vào việc giảm chất thải, phân loại chất thải tại nguồn, giảm phát thải khí nhà kính (GHG) và xây dựng mạng lưới nền kinh tế tuần hoàn.

Nguồn cảm hứng cũng đến từ những nỗ lực toàn cầu nhằm hỗ trợ các sáng kiến ​​về biến đổi khí hậu và xây dựng nền kinh tế tuần hoàn, đây là những bước quan trọng hướng tới một tương lai bền vững. Bằng cách thúc đẩy giảm thiểu chất thải, tái chế và sử dụng hiệu quả tài nguyên, các giải pháp phần mềm của Grac phù hợp với các nguyên tắc của nền kinh tế tuần hoàn, nhằm giảm thiểu chất thải và tối đa hóa việc sử dụng tài nguyên.

Cách tiếp cận của Grac liên quan đến việc tạo ra các hệ thống quản lý chất thải tích hợp và thông minh thông qua các sản phẩm của họ, chẳng hạn như phần mềm Grac và ứng dụng Grac, giúp số hóa việc quản lý chất thải cho các đơn vị nhà nước, công ty thu gom rác thải và hộ gia đình. Sáng kiến ​​này là một phần của phong trào rộng lớn hơn hướng tới xây dựng thành phố thông minh và giải quyết các thách thức môi trường thông qua đổi mới và hợp tác.

——-

Grac, a technology company based in Vietnam, was inspired to develop solutions for the sustainable circular economy due to the pressing need for efficient waste management in developing countries, particularly in Vietnam. The company recognized the limitations of traditional waste management systems, which often rely on outdated methods like using books or Excel for data management, leading to data loss and inefficiencies.

Grac’s mission is to design the most suitable waste management model for Vietnam and similar regions, supporting the digital transformation of waste management processes, including plastic waste, recyclable waste, and other types. They aim to make significant contributions to reducing waste, separating waste at source, reducing greenhouse gas (GHG) emissions, and building a circular economy network.

The inspiration also came from the global efforts to support climate change initiatives and build a circular economy, which are crucial steps towards a sustainable future. By promoting waste reduction, recycling, and the efficient use of resources, Grac’s software solutions align with the principles of the circular economy, aiming to minimize waste and maximize resource utilization.

Grac’s approach involves creating smart and integrated waste management systems through their products, such as the Grac software and Grac app, which help digitize waste management for state units, waste collection companies, and households. This initiative is part of the broader movement towards building smart cities and tackling environmental challenges through innovation and collaboration.

Related Posts