Grac, Quản lý rác thải, Tái chế tái sử dụng, Thương hiệu bền vững, Tin tức

GRAC tiếp cận địa phương để thực hiện chuyển đổi số trong quản lý chất thải

GRAC tiếp cận chính phủ địa phương để thực hiện chuyển đổi số trong quản lý chất thải theo nhiều cách:

 1. Dự án thử nghiệm: GRAC có thể khởi xướng các dự án thử nghiệm để triển khai các giải pháp quản lý chất thải rắn sáng tạo. Những dự án này có thể tập trung vào việc phân loại chất thải ngay tại nguồn, tái chế và ủ phân.
 2. Hợp tác với Chính phủ Địa phương: Họ hợp tác với chính phủ địa phương để cải thiện cơ sở hạ tầng thu gom và xử lý chất thải.
 3. Giáo dục và Nâng cao nhận thức: GRAC tiến hành các chương trình nâng cao nhận thức để giáo dục công chúng về tầm quan trọng của việc phân loại chất thải, tái chế và ủ phân.
 4. Dự án Chuyển đổi Số: Họ thực hiện các dự án chuyển đổi số nhằm mang lại hiệu quả và tiết kiệm cho ngân sách chất thải và tái chế của hội đồng.
 5. Giải pháp Theo dõi Chất thải: Họ triển khai giải pháp theo dõi chất thải giúp tăng cường tuân thủ, giảm quản lý và tăng tính minh bạch.
 6. Thị trường Chất thải Trực tuyến: GRAC cho phép người dùng tìm, giao dịch và tái chế các mặt hàng, giảm chất thải và thúc đẩy bền vững.
 7. Khuyến khích Tái chế: Ứng dụng tạo động lực cho người dùng tái chế và đưa ra quyết định thông minh hơn về chất thải.
 8. Xây dựng Cộng đồng: Ứng dụng kết nối người dùng với cộng đồng những người có cùng suy nghĩ quan tâm đến việc giảm chất thải.
 9. Kết nối với Doanh nghiệp Địa phương: Ứng dụng kết nối mọi người với các doanh nghiệp địa phương tuân thủ nguyên tắc không chất thải.
 10. Chuyển đổi Số trong Quản lý Chất thải: Phần mềm Grac cung cấp các công cụ quản lý cho các đơn vị thu gom chất thải và cơ quan chức năng.

Những chiến lược này được thiết kế để giúp chính phủ địa phương chuyển đổi số quản lý chất thải, thúc đẩy bền vững và giảm chất thải rắn đô thị.

GRAC đóng góp vào Chiến lược Chuyển đổi Số quốc gia tại Việt Nam theo nhiều cách:

 1. Chuyển đổi Số trong Quản lý Chất thải: GRAC Vietnam đã phát triển phần mềm và ứng dụng số hóa quản lý chất thải. Điều này phù hợp với mục tiêu của chiến lược quốc gia là phát triển nền kinh tế dựa trên công nghệ số.
 2. Đổi mới: Các giải pháp sáng tạo trong quản lý chất thải của GRAC Vietnam đại diện cho một mô hình kinh doanh mới trong nền kinh tế số. Điều này phù hợp với trọng tâm của chiến lược quốc gia về đổi mới và phát triển các mô hình kinh doanh mới.
 3. Giáo dục và Nâng cao nhận thức: GRAC Vietnam tiến hành các chương trình nâng cao nhận thức để giáo dục công chúng về tầm quan trọng của việc phân loại chất thải, tái chế và ủ phân. Điều này hỗ trợ mục tiêu của chiến lược quốc gia là nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi về chuyển đổi số.
 4. Hợp tác với Chính phủ Địa phương: GRAC Vietnam hợp tác với chính phủ địa phương để cải thiện cơ sở hạ tầng thu gom và xử lý chất thải. Sự hợp tác này rất quan trọng cho việc thực hiện thành công chiến lược chuyển đổi số quốc gia.
 5. Hỗ trợ cho Mục tiêu Kinh tế Tuần hoàn: Các giải pháp số của GRAC Vietnam hỗ trợ cho các mục tiêu của kinh tế tuần hoàn, đây là một khía cạnh quan trọng của chiến lược chuyển đổi số quốc gia.

Thông qua những đóng góp này, GRAC đang đóng một vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy chuyển đổi số tại Việt Nam, đặc biệt là trong lĩnh vực quản lý chất thải.

Related Posts