Khiếu nại, phản ánh về rác thải sinh hoạt của hộ gia đình, chủ nguồn thải sẽ được gửi về Đơn vị thu gom rác tại địa bàn (Công ty công ích, Hợp tác xã,…), UBND Phường (quản lý nhà nước trực tiếp trên địa bàn), UBND Quận theo dõi.

Thông tin của người khiếu nại, phản ánh sẽ được bảo mật.

Số điện thoại hotline: 1900 0340 vào giờ hành chánh.


    +x
    +x
    +x