Grac, Phân loại rác, Quản lý rác thải, Tái chế tái sử dụng, Thương hiệu bền vững

Grac và tỷ lệ tái chế chất thải trong ESG

Sản phẩm của Grac

Vai trò của Grac với tỷ lệ tái chế chất thải trong ESG của doanh nghiệp

Tiêu chí tỷ lệ tái chế chất thải đóng một vai trò quan trọng trong tiêu chí Môi trường (E) của ESG (Môi trường, Xã hội và Quản trị). Dưới đây là một số lý do:

  1. Giảm tác động môi trường: Tái chế giúp giảm việc sử dụng nguồn nguyên liệu tươi, tiêu tốn năng lượng, phát thải khí độc ra môi trường và cuối cùng giúp giảm đáng kể việc ô nhiễm nước rỉ rác từ việc chôn lấp rác thải.
  2. Tận dụng tài nguyên: Tái chế đóng vai trò then chốt trong việc giảm thiểu lượng rác thải, tận dụng “tài nguyên rác” để hướng tới xây dựng nền kinh tế tuần hoàn.
  3. Đạt chuẩn ESG: Để xử lý chất thải đạt chuẩn ESG, các doanh nghiệp cần thống kê, lên danh sách chi tiết loại và khối lượng chất thải. Sau đó tiến hành thu gom, phân loại chúng và trữ một nơi riêng đảm bảo không gây ô nhiễm.
  4. Mục tiêu phát triển bền vững: Việt Nam đã đặt mục tiêu đến năm 2030, tỷ lệ tái chế rác thải hữu cơ đô thị đạt 100%.

Như vậy, tiêu chí tỷ lệ tái chế chất thải không chỉ giúp doanh nghiệp giảm tác động đến môi trường mà còn tạo ra giá trị kinh tế và đóng góp vào mục tiêu phát triển bền vững của doanh nghiệp và cộng đồng.

Related Posts