30 câu hỏi trắc nghiệm về rác thải sinh hoạt

Bộ 10 Câu hỏi ngẫu nhiên về rác thải sinh hoạt
Rác thải còn lại thì cá nhân, hộ gia đình, chủ nguồn thải chuyển giao hàng ngày cho lực lượng thu gom tại nguồn theo quy định chung của địa phương
Chọn đáp án đúng cho quy trình xử lý rác thải sinh hoạt (1. Phân loại chất thải rắn hay các loại chất thải khác, 2. Vận chuyển chất thải đến điểm tập trung để rửa sạch hoặc ép cục, 3. Tiến hành thu gom, 4. Xử lý chất thải, tái chết rác thải sinh hoạt)
Quy trình xử lý rác thải sinh hoạt gồm mấy bước ?
Rác thải phế liệu: Khuyến khích cá nhân, hộ gia đình, chủ nguồn thải bán cho lực lượng thu mua phế liệu hoặc chuyển giao cho lực lượng thu gom tại nguồn hoặc có thể chuyển giao cho hệ thống thu gom phế liệu do chính quyền địa phương công bố
Rác tái chế tái, tái sử dụng bao gồm ?
Rác thải sinh hoạt là gì ?
Rác thải sinh hoạt có ảnh hưởng đến môi trường nước không ?
Rác thải sinh hoạt ảnh hưởng đến sức khoẻ cộng đồng như thế nào ?
Rác thải sinh hoạt có ảnh hưởng tới môi trường không khí không ?
Rác thải sinh hoạt ảnh hưởng đến môi trường đất như thế nào ?
Complete the form below to see results
30 câu hỏi trắc nghiệm về rác thải sinh hoạt
You got {{userScore}} out of {{maxScore}} correct
{{title}}
{{image}}
{{content}}