30 câu hỏi trắc nghiệm về rác thải sinh hoạt

Bộ 10 Câu hỏi ngẫu nhiên về rác thải sinh hoạt
Bao lâu thì nên thu gom rác thải nguy hại 1 lần ?
Nước rỉ rác trong rác thải sinh hoạt ảnh hưởng như thế nào đến môi trường nước ?
Rác thải sinh hoạt phát sinh từ những nguồn nào ?
Rác thải sinh hoạt có ảnh hưởng đến môi trường đất không ?
Rác tái chế tái, tái sử dụng bao gồm ?
Mỗi gia đình nên có bao nhiêu thùng để chứa rác thải sinh hoạt ?
Những phương pháp nào sau đây được sử dụng để xử lý rác thải sinh hoạt ?
Rác thải còn lại thì cá nhân, hộ gia đình, chủ nguồn thải chuyển giao hàng ngày cho lực lượng thu gom tại nguồn theo quy định chung của địa phương
Rác nguy hại bao gồm
Rác thải sinh hoạt là gì ?
Complete the form below to see results
30 câu hỏi trắc nghiệm về rác thải sinh hoạt
You got {{userScore}} out of {{maxScore}} correct
{{title}}
{{image}}
{{content}}