Giá tiền rác, Tin tức

Căn cứ pháp lý tiền rác TP.HCM

Giá dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt  (viết tắt là tiền rác) đối với hộ gia đình, chủ nguồn thải dựa vào các căn cứ pháp lý từ trung ương đến địa phương. Giá dịch vụ vận chuyển và xử lý chất thải rắn được các địa phương không trợ giá, trợ giá một phần hoặc toàn phần.

Tiền rác = tiền thu gom rác + tiền vận chuyển rác + tiền xử lý rác thải.

Trung ương có các văn bản như sau:

 • Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 17 tháng 11 năm 2020;
 • Căn cứ vào Luật phí và lệ phí số 97/2015/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2015 do Quốc hội (có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2017;
 • Căn cứ Luật số 31/2013/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2013 do Quốc hội ban hành sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế Giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 có hiệu lực từ ngày 01/01/2014;
 • Căn cứ Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;
 • Căn cứ Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; Thông tư này quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường
 • Quyết định số 491/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt điều chỉnh Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050;
 • Chỉ thị số 41/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ  về một số giải pháp cấp bách tăng cường quản lý chất thải rắn.

Thành phố Hồ Chí Minh có các văn bản:

 • Căn cứ Quyết định số 38/2018/QĐ-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Quy định giá tối đa đối với dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt sử dụng nguồn ngân sách nhà nước và giá tối đa dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt sử dụng ngân sách nhà nước;
 • Căn cứ Quyết định số 12/2019/QĐ-UBND ngày 17 tháng 5 năm 2019 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Quy định quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh;
 • Căn cứ Quyết định số 09/2021/QĐ-UBND ngày 04 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố về sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Quy định quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo tại Quyết định 12/2019/QĐ-UBND ngày 17 tháng 5 năm 2019 của Ủy ban nhân dân Thành phố và bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật quy định phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;
 • Căn cứ Quyết định số 20/2021/QĐ-UBND ngày 18 tháng 6 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về giá tối đa đối với dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước và giá tối đa dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước ban hành kèm theo tại Quyết định số 38/2018/QĐ-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố.
 • Liên Sở Tài nguyên và Môi trường – Tài chính – Tư pháp – Cục Thuế thành phố hướng dẫn thực hiện Quyết định số 38/2018/QĐ-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2018 và Quyết định số 20/2021/QĐ-UBND ngày 18 tháng 6 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố về quy định giá tối đa đối với dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt sử dụng nguồn ngân sách nhà nước và giá tối đa dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt sử dụng ngân sách nhà nước.
 • Các quyết định ban hành giá cụ thể của UBND Quận, Huyện.

Related Posts