Các thông tin mới nhất về môi trường - về GRAC
Fanpage
126+
followers
Cộng đồng GRAC Hà Nội
Group
1275+
Members
Cộng đồng GRAC Sài Gòn
Group
510+
Members
 

CEO
Project Manager

Nguyễn Trọng Minh

Liên hệgửi mail

Deputy Project Manager

Nguyễn Thị Xuân Nương

Liên hệgửi mail

Deputy Project Manager

Phan Hồng Vân

Liên hệgửi mail

Project Secretary

Nguyễn Hoàng
Kim Phụng

Liên hệgửi mail

Quality Control

Nguyễn Thị
Hồng Mai

Liên hệgửi mail

Project Accountant

Lê Võ
Huyền Trân

Liên hệgửi mail

Project Secretary

Hoàng
Thiên Quân

Liên hệgửi mail