Chương trình Đào tạo - Huấn luyện
Các khóa học hiện đang được hỗ trợ.
Khóa học
Ngày học
Lịch học
Đăng ký
Khóa học đánh giá tuân thủ luật môi trường
Đang cập nhật
Đang cập nhật
Chuyên viên Tư vấn và Quản lý môi trường
Đang cập nhật
Đang cập nhật
Quản lý hồ sơ HSE cho nhà máy
Đang cập nhật
Đang cập nhật
Khóa học Quản lý Sự cố An toàn Môi trường
Đang cập nhật
Đang cập nhật
An Toàn Hóa Chất
Đang cập nhật

Cả ngày
T7

Khóa học An toàn sức khỏe môi trường - HSE Basic
Đang cập nhật

Buổi sáng và buổi chiều
Đang cập nhật

Huấn Luyện An Toàn Vệ Sinh Lao Động - Nhóm 1,2,3,4,5,6
Cả ngày
Buổi sáng và buổi chiều

Khóa học ISO tích hợp (ISO14001, ISO9001 & DIS ISO45001)

Đang cập nhật

Buổi sáng và buổi chiều
Đang cập nhật